5. จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว

ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว”

สถานการณ์การท่องเที่ยวใน พ.ศ. 2562 พบว่า มีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยจำนวน 39.92 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.56 จาก พ.ศ. 2561 ที่มีจำนวน 38.18 ล้านคน โดยมีรายได้จากการท่องเที่ยว 1.91 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.66 จาก พ.ศ. 2561 ที่มีรายได้ 1.88 ล้านล้านบาท อัตราการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 5 อันดับแรก ประกอบด้วย ประเทศอินเดีย (ร้อยละ 24.85) ฟิลิปปินส์ (ร้อยละ 15.84) ไต้หวัน (ร้อยละ 14.86) ลาว (ร้อยละ 10.86) และอินโดนีเซีย (ร้อยละ 10.07) ตามลำดับ และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศส่วนใหญ่มาจากนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (East Asia) สำหรับผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวนทั้งสิ้น 229.75 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.87 จาก พ.ศ. 2561 ที่มีจำนวน 227.77 ล้านคน และมีรายได้จากการท่องเที่ยว 1.08 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.93 จาก พ.ศ. 2561 ที่มีรายได้ 1.07 ล้านล้านบาท รวมประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวใน พ.ศ. 2562 ทั้งสิ้น 2.99 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.58 จาก พ.ศ. 2561 ที่มีรายได้ 2.95 ล้านล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า จำนวนและรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (รูปที่ 1.5) (สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2563)

การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อกระจายการท่องเที่ยวไปสู่พื้นที่ต่างๆ เพื่อลดความแออัดของการท่องเที่ยวในเมืองหลัก และเพิ่มการกระจายรายได้ในเมืองรอง พบว่า ใน พ.ศ. 2562 มีผู้เยี่ยมเยือนเมืองรองจำนวน 91.26 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.42 จาก พ.ศ. 2561 ที่มีผู้เยี่ยมเยือนจำนวน 89.98 ล้านคน โดยจำนวนผู้เยี่ยมเยือนไปยังเมืองรองขยายตัวในทุกจังหวัด และจังหวัดที่มีผู้เยี่ยมเยือนเพิ่มมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี บุรีรัมย์ และปราจีนบุรี ตามลำดับ ในขณะที่รายได้จากการท่องเที่ยวในเมืองรอง ใน พ.ศ. 2562 ประมาณ 0.270 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.48 จาก พ.ศ. 2561 ที่มีรายได้ 0.266 ล้านบาท (สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2563)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 พบว่า มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จำนวน 6.69 ล้านคน ลดลงร้อยละ 66.15 จากช่วงเดียวกันใน พ.ศ. 2562 ที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จำนวน 19.77 ล้านคน สำหรับรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จำนวน 332,013.03 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 65.15 จากช่วงเดียวกันใน พ.ศ. 2562 ที่มีรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จำนวน 952,572.06 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีมาตรการไม่ให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้าประเทศ เพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้ไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 (สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2563)

 

จำนวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางมาประเทศไทย และผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย พ.ศ. 2553-2562

ที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2563)

ดาวน์โหลดข้อมูล